Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Hatályos: 2019. október 1. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég
(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató
(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (mgcarshop.hu) használatára vonatkozó általános
szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum
nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba
foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.
A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mgcarshop.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-173917
Adószáma:24372550-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +3670/429-1763
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@mgcarshop.hu
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.
A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.
A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@3gteam.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

1.§ A Mgcarshop Webshop használatával kapcsolatos megkötések
1.1. A Mgcarshop Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó
személy használhatja. Azaz a Mgcarshop Webshop használata során a Vásárlónak el kell
fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést.
Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Mgcarshop Webshop
megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
1.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője
beleegyezésével veheti igénybe a Mgcarshop Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés
megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Mgcarshop
Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online
tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
1.3. Amennyiben a Vásárló a Mgcarshop Webshop weboldalára belép és annak használatát
folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban
levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Mgcarshop Webshop
használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,
úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Mgcarshop Webshop használatát és elhagyni azt.
2.§ Vásárlói kör meghatározása
2.1. A Mgcarshop Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és
gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Mgcarshop Webshop ebből következően
fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel
arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az
ajánlattétel.
2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárműmosókban/autószalonokban
használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a
mennyiséget túllépi, úgy a Mgcarshop Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat
visszautasítására.
3.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
A Mgcarshop Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII.
törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.mgcarshop.hu szolgáltatásait igénybe
vevőknek:
3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék
nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a
„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába
helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a
kurzort ellenőrizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár
tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”
feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a rendelés
tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a
megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak
megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés
elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott
minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon megjelenik a rendelés
visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,
hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése előtt bármikor javítani tudja.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával
véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely
a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Mgcarshop Webshop a Vásárló
ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).
A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a
rendelésszámról, a rendelés összértékéről, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés
visszaigazolását a megadott email elérhetőségre is elküldjük.
3.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást –
világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé
teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon.
A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott
tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött
szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen
és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja

a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a
szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes
összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet
előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő
valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket
nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek
merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében
arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi
költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes
összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre
kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának
módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre
szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló
olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről,
és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a
fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.
A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának
megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga
után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a
hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy
ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a
szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von
maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Mgcarshop Webshopban történő megrendelés során
ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú
gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek
között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező
érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget
von maga után.
A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó
szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges
fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék
adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására
irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a
vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A
visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha
azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;
és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre
vonatkozó visszaigazolást.
3.3. A szerződés írásbelisége, iktatása
A Mgcarshop Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.
Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett
jognyilatkozatnak minősülnek.
3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás
nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra
Magyarország joga az irányadó.
3.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Mgcarshop Webshop nem vetette alá magát semmilyen
magatartási kódex rendelkezéseinek.
3.6. Termékinformációk
A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,
jellemzőit; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán
ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Mgcarshop Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az
időpillanatra vonatkoznak, amikor a Mgcarshop Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car
Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a
raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő)
termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben
elfogytak.
3.7. Adatbeviteli hibák
Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat
(ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és
kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére
való elküldéséig a Mgcarshop Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése
tartalmazza.
3.8. Árfeltüntetés
A Mgcarshop Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar
forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).
A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez
utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt
tartalmazzák.
MG Car Cosmetics Kft a Mgcarshop Webshopból megrendelhető termékek vonatkozásában az
árváltoztatás jogát fenntartja.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti
vissza.
A Mgcarshop Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen
meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű
megrendelésének elküldése előtt.
3.9. Hibás/téves árfeltüntetés
Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár
kerül feltüntetésre a Mgcarshop Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a
terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron
történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától
jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő
felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és
fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre
vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése
a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a
Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)
megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,
legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag
arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Mgcarshop Webshophoz a megrendelés megérkezett.
Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban
feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét
leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán
felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,
késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti
a Vásárló ajánlatának elfogadását.
4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Mgcarshop Webshop
kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol
vissza.
4.4. A Vásárló a Mgcarshop Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,
valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés
menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez
hozzájárul.
4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban
kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Mgcarshop Webshop
ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.
4.6. A Mgcarshop Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem
megengedett.
5.§ Termék rendelkezésre állása
5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a
„rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon
belül, úgy a Mgcarshop Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru
megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.
Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul
visszautaljuk.
5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az
esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18
éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai
okokból nem lehetséges.

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Mgcarshop Webshophoz
vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem
terheli a Mgcarshop Webshopot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a
visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az
e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
6.§ Termék átvétele és szállítása
6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető
igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,
nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet előre kifizetett
összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megelőzően levonunk.
6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehetőség.
7.§ Fizetés, számlakiállítás
7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehetőségek” pont
alatt tájékozódhat.
7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az
Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-
10-041348.
7.3. A fizetés során beírt adatokat a Mgcarshop Webshop nem tárolja, azokat az adott
fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek
érvénybe ezen esetekben.
7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –
különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett
bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a
Vásárlót terheli.
7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy
az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.
A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat
az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által
kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által
szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az
adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.
Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára
vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
8.§ Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Mgcarshop Webshop tulajdonában marad
mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.
9.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga
9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Mgcarshop
Webshopban vásárolt termékek tekintetében.
A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.
9.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök
esetén egyértelműen használt);
9.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a
napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.
részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.
9.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban
meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget
kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a
fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges
feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak
minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)
elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MG
Car Cosmetics Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az
elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak
érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak
lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG
Car Cosmetics Kft. részére.
9.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül
visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:
Visszaküldési postacím:
MG Car Cosmetics Kft.
1163, Budapest
Veres Péter út 51.
A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak

minősülő Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot
nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a
Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
9.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül
az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló
az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott.
Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén
minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.
Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget
az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő
lejártát követő tizenkét hónapon belül a Mgcarshop Webshop megadja a fogyasztónak a
meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e
tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a
kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló
szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely
így már nem értékesíthető újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt),
Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas minőségi követelményeknek
felel meg, állandó minőségét a Fra-Ber Srl. ISO minősített olaszországi gyára garantálja.

10.§ Elállás következményei
10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.
10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.
10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a
fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, a Mgcarshop Webshop nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Mgcarshop Webshop mindaddig
visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog
átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés
során a Mgcarshop Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a GLS által üzemeltetett
www.gls.hu weboldalon.

10.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car
Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:
- Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt.
11.§ Felelősség
11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe
tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,
valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Mgcarshop Webshop részéről történő szándékos vagy
súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Mgcarshop
Webshop csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért
vállal felelősséget. A Mgcarshop Webshop részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének
minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő
tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Mgcarshop Webshopot semmilyen felelősség nem terheli,
amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy
hibásan megadott adatok miatt következett be.
11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait
tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.
11.4. A Mgcarshop Webshop minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított
magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját
magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Mgcarshop Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró
hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése
érdekében.
11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,
azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Mgcarshop Webshop nem vállal felelősséget ezen
szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Mgcarshop Webshop a jogszabályokban meghatározott
kivételekkel nem vállal felelősséget a www.mgcarshop.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett
hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való
megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a
hirdetés megjelenésre került.
11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Mgcarshop Webshop nem vállal felelősséget a rendszer
használatából eredő károkért. A Vásárló a www.mgcarshop.hu honlapot kizárólag a saját
kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Mgcarshop Webshop
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.
12.§ Jótállás
12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás
időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem
rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
12.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló
részére történő átadásával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
– elsősorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott
érdeksérelmet.
- ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –
megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek
törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem
hosszabbodhat meg.
12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t
terhelik.
12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen.
12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.
13.§ A Mgcarshop Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog
A Mgcarshop célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél
megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car
Cosmetics Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a
weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban
szereplő esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget.
A Mgcarshop oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)
szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics
Kft. felelőssé nem tehető.
A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal,
amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban
felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de
eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A Mgcarshop Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek
és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet
használata során felmerülő hibákra.
MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Mgcarshop Webáruház
használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó
következményekért
● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,
késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek
Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó
következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a
fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba
következményeiért
MG Car Cosmetics Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett
kárért, ami a Mgcarshop Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során
következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg
behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár
bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve
amelyet nem képes azonnal elhárítani.
MG Car Cosmetics Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és
egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy
bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.
Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az
eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló
teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.
A Mgcarshop Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Mgcarshop Webáruház oldalai
tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli
hozzájárulásunk után lehetséges.
14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés
14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal
elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei
megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség
van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat
elektronikusan rendezni tudják a következő
linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület
részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti
jogvitákban.
14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval
való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület
eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez
egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a
békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének
biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére
polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.
15.§ Záró rendelkezések
15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. (Elker. tv.) törvény,
● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet,
● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet,

● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet, valamint
● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény
rendelkezéseire.
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.
cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása
MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított
rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car
Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Mgcarshop Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
Budapest, 2019.10. 01.
Mellékletek:
1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló
mintatájékoztató

1. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@mgcarshop.hu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt